Giá trị cốt lõi công ty

Ngày đăng 06/11/2021

HPT quyết tâm trở thành một tổ chức có năng lực phát triển mạnh mẽ, thành công và thịnh vượng, là môi trường cho nhân tài phát triển và thể hiện đam mê của mình. Điều này thể hiện chi tiết trong Tầm nhìn - Sứ mệnh và Giá trị cốt lõi của công ty.

Cùng lắng nghe Anh Ngô Vi Đồng - Chủ tịch HĐQT chia sẻ về những giá trị này qua clip sau: